Якщо у вас виникають питання під час ознайомлення з цим документом, зверніться до довідки , яку ми турботливо переклали з юридичної мови на людську :)
Цим документом, Я, діючи на підставі власного добровільного волевиявлення та попередньо ознайомившись з метою обробки персональних даних (надалі - Суб'єкт), підтверджую, що надаю ТОВ «НЕТПІК» свої достовірні та актуальні персональні дані, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; стать; зображення; відомості про облікові записи у будь-яких соціальних мережах та/або веб-сайтах; біографічні відомості, зокрема про професійну та/або комерційну діяльність, кваліфікацію та досвід, та тим самим уповноважую і надаю свою добровільну, безумовну та безстрокову згоду на:
1. Обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, збереження, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) персональних даних без будь-яких застережень, включаючи їх передачу третім особам, у складі бази персональних даних, яка ведеться в інформаційній (автоматизованій) системі та картотеці, а також надання публічного доступу необмеженому колу осіб, зокрема шляхом розміщення на веб-сайтах в мережі Інтернет;
1.1. Мета обробки персональних даних: ідентифікація суб'єкта персональних даних, здійснення участі Суб'єкта у програмі «Netpeаk Cluster» та інших заходах маркетингового чи інформаційного характеру, інша рекламно-маркетингова діяльність ТОВ Нетпік та/або будь-яка інша мета, що не суперечить законодавству України;
1.2. Склад та обсяг (зміст) персональних даних, що обробляються у базі персональних даних: прізвище, ім'я, по-батькові; стать; зображення; відомості про облікові записи у будь-яких соціальних мережах та/або веб-сайтах; біографічні відомості, зокрема про професійну та/або комерційну діяльність, кваліфікацію та досвід;
1.3. Власником та розпорядником бази персональних даних є: Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕТПІК», юридична особа, створена відповідно до законодавства України, ідентифікаційний номер юридичної особи 37 184 690, місцезнаходження якої за адресою: 67 840, Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, ОГСТ ЗАРЯ, вул. Цвіточна, буд. 73 (в подальшому за текстом — «Власник»);
2. Використання персональних даних, а саме: будь-які дії Власника бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними;
3. На поширення персональних даних шляхом передачі відомостей про Суб'єкта з бази персональних даних до третіх осіб, в тому числі юридичним та фізичним особам, сприяння яких є необхідним для належного виконання Власником своїх обов'язків (надалі - Партнери); доступ до персональних даних третіх осіб та Партнерів здійснюється відповідно до вимог закону; Суб'єкт персональних даних надає свій дозвіл на передачу його персональних даних іноземним суб'єктам відносин та Партнерам, яка буде здійснюватися за умов забезпечення належного захисту цих персональних даних і з метою не іншою ніж та, що вищезазначена у пункті 1.1.;
а. Інформація, яка стає доступною Власнику шляхом отримання доступів аутентифікації та входу в аккаунт Суб'єкта в системі Google Ads, може бути поширена лише серед працівників та суб-контракторів Власника та використана з метою не іншою ніж та, що вищезазначена у пункті 1.1. Власник несе повну відповідальність щодо збереження такої інформації та за будь-які дії своїх працівників та суб-контракторів стосовно неї.
4. На зберігання персональних даних;
5. На внесення змін до персональних даних без необхідності отримання згоди Суб'єкта; Звільнення Володільця бази персональних даних від обов'язку окремо повідомляти Суб'єкта про передачу його персональних даних третім особам та Партнерам, а також про знищення його персональних даних в автоматичному режимі без можливості поновлення за будь-яких причин.

В разі бажання Суб'єкта отримати індивідуальне письмове повідомлення про знищення його персональних даних з будь-яких причин, Суб'єкт повинен звернутися із окремою письмовою Заявою до уповноваженої особи Власника бази персональних даних. Суб'єкт підтвержує, що повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних, створеної з метою обробки персональних даних для переговорів щодо укладання трудових, цивільно-правових або господарсько-правових договорів, а у разі укладання таких договорів, — з метою належного виконання кожною із сторін своїх зобов'язань та захисту їх прав та законних інтересів, отримав; права як Суб'єкта персональних дани йому повідомлені і роз'яснені.

ТОВ «Нетпік» не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само ТОВ «Нетпік» не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Суб'єкта з розміщення таких персональних даних. Суб'єкт самостійно забезпечує актуальність та достовірність переданих даних, а також правомірність їх надання.

У зв'язку із включенням моїх персональних даних до бази персональних даних ТОВ «Нетпік» цим також підтверджую, що мене повідомлено про мету збору даних, а також повідомлено про наступні мої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних»:


Этот сайт использует куки-файлы и другие технологии, чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт, анализировать использование наших продуктов и услуг, повысить качество рекламных и маркетинговых активностей.